اعلام نتایج طرح های برگزیده جشنواره سوم دریا مسیر پیشرفت

حوزه های فعالیت بخش طرح و دستاوردهای فناورانه دریایی

دانشگاه ها ومراکز علمی تحقیقاتی

طرح های دانشگاهی

سازمان های و ارگان های دریایی

شرکت های دانش بنیان دریایی

مشارکت کنندگان جشنواره

سرمایه گذاران

افراد شخصی و سازمان هاي خصوصی و دولتی که پس از انتخاب ایده هاي برتر و کاربردي، حاضر هستند بصورت هاي گوناگون اعم از خرید ایده ها تا سرمایه گذاري مشترك و سایر موارد از تجاري سازي آنها حمایت نمایند.

داوران

افرادي که داوري ایدهها را در زمان ارائه ایده ها در روز دوم مسابقات بر عهده دارند که ترکیبی از تخصص هاي گوناگون دریایی می باشند. این افراد متشکل از اساتید دانشگاه ، نخبگان علمی و افراد با تجربه عملی در حوزه دریایی می باشند.

مربیان

اساتید و مشاورانی که پس از ارائه ایده ها در روز اول مسابقات و تیم سازي ایده هاي پذیرفته شده، به راهنمایی تیمها می پردازند تا آماده ارائه نهایی شوند. این افراد معمولا کارشناسان خبره و اساتید دانشگاه و افراد متخصص حوزه دریایی و کارشناسان امورمالی و تجاري سازي هستند.

ایده پردازان

فرصت مناسب برای معرفی نظرات و طرح های افرادي که دارای ایده های نوین و کارآمد در زمینه توسعه و رونق صنعت دریایی می باشند.